ماموریت
۱۸ مهر ۱۳۹۴

ماموریت‏

ماموریت:

1. سرمایه گذاری در حوزه های ارزش آفرین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

2. توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی

3. تامین مالی جهت اجرای پروژه های EPC+F و EPCF

4. ایجاد توانمندی های لازم جهت ایجاد مشارکت با شرکت های خارجی جهت اخذ پروژه های IPC

5. ارتقای توانمندی های منابع انسانی

6. تامین منافع پایدار سهامداران و مشتریان

پرینت