صفحه اصلی اخبار شرﮐﺖ ﺣﻔﺎري و اﮐﺘﺸﺎف اﻧﺮژي ﮔﺴﺘﺮﭘﺎرس، ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻃﺮح ﻣﯿﺪان ﮐﺒﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺟﻨﻮب ﺷﺪ.

شرﮐﺖ ﺣﻔﺎري و اﮐﺘﺸﺎف اﻧﺮژي ﮔﺴﺘﺮﭘﺎرس، ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻃﺮح ﻣﯿﺪان ﮐﺒﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺟﻨﻮب ﺷﺪ.

شرﮐﺖ ﺣﻔﺎري و اﮐﺘﺸﺎف اﻧﺮژي ﮔﺴﺘﺮﭘﺎرس، ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻃﺮح ﻣﯿﺪان ﮐﺒﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺟﻨﻮب ﺷﺪ.
۱۸ آذر ۱۳۹۷ چاپ صفحه

شرﮐﺖ ﺣﻔﺎري و اﮐﺘﺸﺎف اﻧﺮژي ﮔﺴﺘﺮﭘﺎرس، ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻃﺮح ﻣﯿﺪان ﮐﺒﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺟﻨﻮب ﺷﺪ.‏

میدان ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺒﻮد از ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، در ﻓﺎﺻﻠﻪ 45 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﻗﺮار دارد اﯾﻦ ﻣﯿﺪان در ﺳﺎل 1350 ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از آن در ﺳﺎل 1383 آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدل 12 ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز اﺳﺖ. ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺒﻮد از ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ. 
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺪت 24 ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﯿﺰ ﺟﻨﻮب، ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ 2 ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻀﺎ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
۱۸ آذر ۱۳۹۷ چاپ صفحه
دفتر مرکزی : تهران، بزرگراه رسالت , نرسیده به بلوار آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ساختمان شماره 1 طبقه 14 - تلفن تماس:۸۶۰۸۸۳۹۸-۸۶۰۸۸۳۹۲-۰۲۱ فکس : ۸۶۰۸۴۱۹۱ -۰۲۱ ایمیل روابط عمومی: pr@sedco.ir